กรมชลประทาน ยืนยันจ่ายเงินทดแทนเวนคืนที่ดิน


กรมชลประทาน ยืนยันจ่ายเงินทดแทนเวนคืนที่ดิน ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี 

วันนี้ (8 ต.ค.2563) ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและการจัดหาที่ดินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ พร้อมชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหา โดยมีราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ จำนวนกว่า 100 คน

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเพาะปลูกให้กับราษฎรในพื้นที่อพยพ ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งพระองค์ท่านทรงรับเป็นโครงการพระราชดำริ โดยเริ่มดําเนินการก่อสร้างเมื่อเดือน ก.ค.2560 และได้ชี้แจงทําความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ถึงประโยชน์และผลกระทบที่จะได้รับจากการก่อสร้าง ซึ่งราษฎรได้ให้ความร่วมมือและยินยอมให้ใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างก่อน ในส่วนของการจ่ายเงินทดแทนทรัพย์สินงานระบบท่อส่งน้ํา มีที่ดินที่จะต้องดําเนินการทั้งหมด 1,331 แปลง สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 ได้ดําเนินการจ่ายค่าที่ดินแล้ว 552 แปลง เป็นเงิน 50,045,057.53 บาท คงเหลือที่ดินที่จะต้องจ่าย จํานวน 779 แปลง ซึ่งสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 ได้เข้าชี้แจงกับราษฎรแล้วเมื่อ 29 ก.ย.2563 และจะเร่งรัดดําเนินการจ่ายให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เนื่องจากมีข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ อ.ท่าปลา เรื่องความเดือดร้อนจากการได้รับเงินทดแทนทรัพย์สินงานระบบท่อส่งน้ำในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 มีความล่าช้านั้น ทางกรมชลประทานจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายเงินชดเชยค่าที่ดินให้กับประชาชน จำนวน 370 แปลง ซึ่งจะได้รับเงินไม่เกินเดือนธันวาคม 2563 และที่ดินที่เหลืออยู่ในระหว่างการรังวัดและทำบัญชี โดยจะเร่งให้เสร็จไม่เกินเดือนสิงหาคม 2564